போரை தவிர்க்கவேண்டும் என்று திருக்குர்ஆன் ஏன் கூறுகிறது

| Tamil | 2hrs 30mins


About this events

When and where

Date and time

location